Poradniki

Nawet 10 800 zł kary za brak OC w 2023 roku – kto zapłaci najwięcej?

Joanna Kowal

Kary za brak OC wahają się od 240 do 10 800 zł. Z czego wynikają takie różnice? Jakie czynniki wpływają na wysokość kary za brak OC? Ile zapłacisz, jeśli zapomnisz przedłużyć polisę? Sprawdź niżej!

Nieważne, czy celowo nie wykupiłeś OC, czy po prostu o tym zapomniałeś w każdym wypadku czeka Cię wysoka kara finansowa. Nie próbuj tłumaczyć, że Twoje auto od lat stoi nieużywane. Każdy pojazd musi mieć aktualną polisę OC.

Dlaczego OC jest wymagane prawem?

Ubezpieczenie ochrony odpowiedzialności cywilnej zapewnia wypłatę odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadku lub kolizji spowodowanej przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu. 

Dzięki OC sprawcy szkód nie muszą pokrywać kosztów ich likwidacji z własnej kieszeni. Częstokroć koszty odszkodowania są tak wysokie, że przeciętny właściciel samochodu nie mógłby sobie na nie pozwolić. Bywa, że po wypadku samochodowym poszkodowana osoba nie jest w stanie podjąć pracy zawodowej i wymaga na przykład dożywotniej renty, która gdyby nie polisa OC, byłaby finansowana ze środków sprawcy. Przez to mogłoby dojść do sytuacji, w której poszkodowany nie otrzymałby potrzebnej pomocy.

Dzięki temu, że suma ubezpieczenia OC (suma gwarancyjna) wynosi:

 • w przypadku szkód na mieniu do 1 050 000 EUR dla jednego zdarzenia drogowego bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w razie szkód na osobie 5 210 000 EUR dla jednego zdarzenia drogowego,

likwidacja szkód może być pokryta w całości z OC sprawcy, a nie z jego kieszeni. Dlatego właśnie ubezpieczenie ochrony odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, a kara za brak OC tak dotkliwa.

Dlaczego zapominamy o zawarciu polisy OC?

Użytkownicy samochodów mogą zapomnieć o nabyciu ubezpieczenia, jeśli nie znają kilku zasad, według których polisa automatycznie wygasa i naliczana jest kara za brak OC. Są to następujące sytuacje:

 • brak opłacenia wszystkich rat za rok polisowy. Samochód, którego właściciel zapomniał o zapłaceniu jednej z rat za ubezpieczenie, nie będzie miał przedłużonej polisy na kolejny rok,
 • wygaśnięcie ubezpieczenia poprzedniego właściciela pojazdu. Nabywcy samochodów mogą zapomnieć o tym, że mają możliwość korzystania z ubezpieczenia zbywcy auta tylko do końca okresu ubezpieczeniowego. Polisa OC po sprzedaży nie jest automatycznie przedłużana. Jeśli nie wykupi się kolejnej polisy w tym samym lub innym towarzystwie ubezpieczeniowym, dojdzie do przerwy w ubezpieczeniu,
 • zakończenie krótkoterminowego OC, wykupionego na przykład po sprowadzeniu samochodu z zagranicy lub w autokomisie.

Kara za brak OC a ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

O tym, co grozi za brak OC i o wszelkich zagadnieniach związanych z polisami ochrony odpowiedzialności cywilnej mówi treść ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ta ustawa wraz z późniejszymi nowelizacjami są dokumentami, do których należy się odwoływać w razie wątpliwości związanych z prawnymi aspektami ubezpieczeń obowiązkowych.

Kto nakłada kary za brak OC?

Kary za brak OC nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to organizacja stworzona przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które są jego członkami. Należą do niego między innymi tacy ubezpieczyciele jak Allianz, LINK4 i Warta. Jest finansowany z części przychodu firm ubezpieczeniowych za sprzedaż obowiązkowych ubezpieczeń, z kwot regresu ubezpieczeniowego oraz z kar za brak OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za:

 • kontrolowanie ciągłości obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych i nakładanie kary za brak OC,
 • wypłacanie odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach lub kolizjach, do których doszło z winy osoby jadącej nieubezpieczonym pojazdem,
 • zapewnienie ubezpieczonym osobom dostępu do informacji na temat tego, czy ich polisa jest aktualna albo czy sprawca wypadku, w którym były poszkodowane, miał aktualną polisę OC.

Wspomniane informacje na temat ubezpieczenia swojego lub cudzego pojazdu można sprawdzić na stronie UFG, jeśli poda się numer rejestracyjny lub numer VIN samochodu.

Jak UFG nakłada kary za brak OC?

Kary za brak OC UFG nakłada, korzystając między innymi z programu Wirtualny Policjant. Sprawdza on bazę danych, poszukując luk w ubezpieczeniu OC pojazdów. Wirtualny Policjant wykrywa taką lukę, a pracownicy UFG wysyłają właścicielowi pojazdu wezwanie do okazania dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnej polisy OC. Właściciel pojazdu musi wtedy udowodnić, że ma OC albo że nie musi go posiadać (bo na przykład samochód został mu skradziony wtedy musi przedstawić dokument poświadczający kradzież). Jeśli tego nie udowodni, zostanie na niego nałożona kara za brak OC.

Kto może sprawdzić, czy pojazd ma aktualne OC?

Do sprawdzenia, czy samochód ma obowiązującą polisę, są zobowiązane:

 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • organy celne,
 • organy odpowiedzialne za rejestrację pojazdów.

Mają do tego prawo również:

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne instytucje zajmujące się ruchem drogowym.

Kara za brak OC zostanie nałożona przez UFG, gdy otrzyma on informację od innego organu. Instytucje dokonujące kontroli aktualności polisy mają 14 dni na zgłoszenie braku OC Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Kto musi zapłacić kary za brak OC?

Do zapłacenia kary za brak OC w przypadku wykrycia luki w ubezpieczeniu zobowiązany jest właściciel pojazdu. Inaczej jest po wypadku samochodowym albo po kolizji spowodowanej przez kierowcę jadącego nieubezpieczonym samochodem, który nie jest jego własnością. Kierowca i właściciel ponoszą wtedy wspólnie odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, a jej likwidacją zajmuje się UFG, które zażąda od nich regresu ubezpieczeniowego.

Regres ubezpieczeniowy – czym jest?

Regres ubezpieczeniowy to żądanie zwrotu kosztów poniesionych przez UFG lub towarzystwo ubezpieczeniowe na opłacenie likwidacji szkód spowodowanych na przykład przez właściciela samochodu nie posiadającego polisy OC. UFG najpierw pokrywa koszt likwidacji szkód, a potem domaga się jego zwrotu od sprawcy zdarzenia drogowego. Dzięki temu poszkodowani nie muszą długo czekać na odszkodowanie po kolizji lub wypadku.

Kary za niepłacenie OC

Kara za brak OC – od kiedy karany jest brak polisy obowiązkowej?

Nawet kara za 1 dzień bez OC to duży wydatek. Do 14 dni bez polisy kary za brak OC wzrastają, potem są już stałe. Dzieje się tak, nawet gdy właściciel samochodu nie wykupił OC przez kilka poprzednich lat. Zawsze zapłaci tyle samo, co osoba, która nie miała OC przez ponad dwa tygodnie.

Od czego zależy wysokość kary za brak OC?

Wysokość kary za brak OC zależy od pensji minimalnej ustalanej corocznie przez rząd. W 2023 roku pensja minimalna wynosi 3 600 zł brutto. Maksymalne kary za brak OC dla właścicieli różnego typu pojazdów, przysługujące im w sytuacji, kiedy nie mieli polisy przez dłużej niż 14 dni, rosną w zależności od wysokości tej pensji. Kary za brak ciągłości OC przez 4 do 14 dni wynoszą 50% pełnej opłaty karnej, a kara za brak OC przez 1 do 3 dni stanowi 20% pełnej opłaty karnej.

Kara za brak OC w 2023 roku dla samochodów osobowych

W 2023 roku kara za brak OC dla samochodów osobowych wynosi:

 • 7 200 zł za brak aktualnej polisy OC przez więcej niż 14 dni. Jest to pełna opłata karna dla właścicieli pojazdów tego typu. Stanowi dwukrotność pensji minimalnej,
 • 3 600 zł za brak aktualnej polisy OC przez 4 do 14 dni,
 • 1 440 zł za brak aktualnej polisy OC od 1 do 3 dni.

Kara za brak OC dla samochodów ciężarowych

Właściciele ciągników, autobusów i samochodów ciężarowych płacą najwyższą pełną karę za brak OC – równowartość trzech pensji minimalnych.

 • 10 800 zł wynosi pełna opłata karna dla właścicieli nieubezpieczonych pojazdów ciężarowych, które nie miały OC przez dłużej niż dwa tygodnie,
 • 5 400 zł zapłacą właściciele samochodów ciężarowych, które nie miały ważnego OC przez 4 do 14 dni,
 • 2 160 zł to wysokość kary za brak OC dla właścicieli pojazdów, które nie posiadały polisy przez 1 do 3 dni.

Kara za brak OC dla pozostałych pojazdów

Dla motorowerów, motorów i innych pojazdów przewidziane są niższe kary za brak OC. Maksymalna kara za brak OC jest równa ⅓ pensji minimalnej w danym roku.

 • 1 200 zł taka kara za brak OC czeka właścicieli pojazdów, którzy nie mieli ubezpieczenia przez ponad 14 dni,
 • 600 zł zapłacą właściciele motorów, które nie były ubezpieczone przez 4-14 dni,
 • 240 zł kary za brak OC zostanie nałożone właścicielom pojazdów nieubezpieczonych przez 1 do 3 dni.

Jak zapłacić karę za brak OC?

Kary za brak OC należy opłacić przez przelew na indywidualny numer rachunku znajdujący się na wezwaniu do zapłaty. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania.

Jeśli nie dostało się wezwania do zapłaty, można uiścić karę wpłacając pieniądze na następujący rachunek bankowy: CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057, w tytule przelewu wpisując numer sprawy nadany przez UFG albo takie dane samochodu: pojazd marki…, nr rej…., opłata za rok… (itp.)

Kara za brak OC – kiedy zachodzi przedawnienie?

Kara za brak OC przedawnia się po upływie trzech lat od dnia, w którym przeprowadzono kontrolę OC. Czas przedawniania kary może jednak zostać przerwany, a następnie wznowiony i naliczany od nowa. Wydarzenia, które przerywają proces przedawniania kary za brak OC to:

 • rozpoczęcie windykacji,
 • przyznanie się przez właściciela pojazdu do braku polisy,
 • wszczęcie postępowania sądowego w sprawie braku OC,
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Kara za brak OC – jak jej uniknąć?

Najprościej jest po prostu zadbać o terminowe opłacanie składki za ubezpieczenie. Jeśli jednak kara za brak OC została już nałożona, można się od niej odwołać.

Kara za brak OC – jak się od niej odwołać?

Można spróbować to zrobić, jeżeli jest się osobą poniżej 25. roku życia bez własnych dochodów albo ma się bardzo trudną sytuację finansową. Kryteria oceny sytuacji finansowej to:

 • niski dochód na członka rodziny,
 • bezrobocie poświadczone przez urząd pracy,
 • obciążenie alimentami,
 • wysoki koszt utrzymania członka rodziny,
 • brak wartościowych ruchomości i nieruchomości, które mogłyby pokryć dług,
 • zadłużenie w banku i inne obciążenia finansowe.

Wzór odwołania od kary za brak OC można znaleźć na stronie UFG. Do odwołania często należy dołączyć dokumenty takie, jak na przykład:

 • zaświadczenia o leczeniu szpitalnym,
 • dokumenty świadczące o posiadaniu długów,
 • informacje z ośrodka pomocy społecznej,
 • postanowienia komornika lub sądu.

Kara za brak OC może zostać umorzona. UFG może też zmniejszyć jej wysokość, rozłożyć ją na raty albo wydłużyć termin płatności.

Dlaczego nie warto oszczędzać na OC?

Nie warto oszczędzać na OC chyba że tylko przez znalezienie tańszej polisy, co można zrobić dzięki zestawieniu ze sobą kilku ofert ubezpieczenia samodzielnie lub w porównywarce OC.

Kierowcy, którzy nie zdecydowali się wykupić OC w imię źle pojętej oszczędności, mogą bardzo źle na tym wyjść. 7 200 zł maksymalnej kary za brak OC dla samochodów osobowych to znacznie więcej, niż zwykle kosztuje ubezpieczenie OC. Według danych porównywarki Mubi średnia cena OC w czerwcu 2023 roku wyniosła tylko 683 zł. To ponad 10-krotnie mniej niż wynosi wspomniana kara za brak obowiązkowej polisy. Ponadto wysokość mandatu i odszkodowania, jakie sprawca wypadku będzie musiał zapłacić poszkodowanym, może sprawić, że popadnie w olbrzymie długi.

Ubezpieczenie ochrony odpowiedzialności cywilnej kierowcy nie bez powodu jest obowiązkowe. Warto je wykupić, żeby uniknąć kary za brak OC i innych konsekwencji finansowych braku polisy ubezpieczeniowej.

Info o autorze

Joanna Kowal
Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *