Poradniki

Wypowiedzenie OC — sprawdź, co musisz o nim wiedzieć!

Joanna Kowal

Nie zawsze da się wypowiedzieć umowę OC w dowolnym momencie. Są jednak sytuacje, w których można, a nawet należy to zrobić. Jakie to sytuacje i jak w nich postąpić? Dowiedz się, kiedy wypowiedzieć polisę OC!

Wypowiedzenie OC na koniec okresu ubezpieczeniowego

Najpóźniej jeden dzień przed końcem obowiązywania ubezpieczenia należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o chęci zrezygnowania z kontynuacji polisy. W przeciwnym razie dojdzie do automatycznego przedłużenia OC na kolejne 12 miesięcy. Mówi o tym pierwszy ustęp artykułu 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

“Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.”

Ustęp 2 zawiera informacje o sytuacjach, w których polisa nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Są to:

 • brak opłacenia całej składki za poprzedni rok, na przykład w wyniku pominięcia jednej lub kilku rat,
 • upadek lub likwidacja towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym została wykupiona polisa.

Wypowiedzenie po automatycznym przedłużeniu polisy OC

W przypadku gdy zdążyłeś już zapłacić za OC w innym towarzystwie, a poprzednia firma ubezpieczeniowa automatycznie przedłużyła Twoją polisę, możesz zrezygnować z ochrony u pierwszego ubezpieczyciela. Będziesz jednak musiał zapłacić za wykorzystany okres ochrony, czyli za czas od rozpoczęcia trwania polisy aż do dnia jej wypowiedzenia.

Wypowiedzenie OC nabywcy używanego samochodu

Używane auto ma aktualną polisę OC, którą nabywca samochodu może wykorzystywać do końca jej obowiązywania. Może też ją wypowiedzieć, jeśli znajdzie bardziej korzystną ofertę w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Mowa o tym w artykule 31, ustępie 1 wcześniej wspomnianej ustawy:

“W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.”

Nabywca, który zdecyduje się dalej korzystać z polisy używanego auta, powinien liczyć się z tym, że prawdopodobnie składka ubezpieczenia zostanie przeliczona zgodnie z przysługującymi mu zniżkami i zwyżkami oraz z taryfą obowiązującą w firmie ubezpieczeniowej. Może to oznaczać, że będzie płacił za OC więcej niż zbywca auta.

Ubezpieczenie sprzedającego nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok polisowy. Po upłynięciu okresu ubezpieczeniowego nabywca samochodu musi zadbać o wykupienie kolejnej polisy samodzielnie.

Wypowiedzenie umowy po sprzedaży samochodu

Jako sprzedawca pojazdu musisz poinformować ubezpieczyciela o tym, że inna osoba zostanie właścicielem auta. Masz na to 14 dni. W przeciwnym razie będziesz odpowiadał za koszt kolejnej polisy solidarnie z nowym właścicielem pojazdu. Przepisanie polisy samochodu na kolejnego właściciela jest nieodpłatne.

Chcesz w najbliższym czasie sprzedać samochód? Zwróć uwagę na to, że jeżeli wykupisz polisę na cały rok, nabywca auta będzie mógł korzystać z niej do końca jej trwania, a Ty nie otrzymasz żadnego zwrotu pieniędzy. Zastanów się, czy przed sprzedaniem auta nie chcesz skorzystać z możliwości wykupienia OC na raty. Wtedy będziesz musiał opłacić tylko te raty, które przypadają na czas użytkowania auta przez Ciebie, a nabywca samochodu opłaci pozostałe z nich.

Wypowiedzenie OC po zarejestrowaniu auta za granicą

Wypowiedzenie OC może być dokonane po wyrejestrowaniu samochodu. Do wyrejestrowania pojazdu sprzedanego za granicę należy przygotować:

 • umowę kupna-sprzedaży czy inny dokument potwierdzający sprzedaż lub darowiznę,
 • oświadczenie zbywcy o sprzedaży pojazdu,
 • kopia potwierdzenia rejestracji samochodu za granicą.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy nie jest tym samym, co jej wypowiedzenie, ale warto o nim wspomnieć przy okazji omawiania różnych sytuacji, w których można zrezygnować z obecnej umowy OC.

Zgodnie z artykułem 2 ustawy z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta, umowa zawarta na odległość zostaje zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Według tej ustawy osobie, która zawarła umowę na odległość, na przykład przez internet lub telefon, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Niektóre towarzystwa umożliwiają powiadomienie ich o rezygnacji z umowy przez internetowe formularze, a inne wymagają pisemnych wniosków w tej sprawie. W każdym razie, jeśli znalazłeś bardziej korzystną ofertę ubezpieczenia, możesz odstąpić od umowy, o ile od jej zawarcia nie minęło 30 dni, a Ty nie skorzystałeś w tym czasie z likwidacji szkód w jej ramach.

Kiedy OC samoczynnie wygasa?

W niektórych sytuacjach nie trzeba wypowiadać OC, ponieważ polisa sama wygasa. Zgodnie z 33 artykułem ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych dzieje się to w przypadku:

 • zakończenia okresu, w którym obowiązywała umowa o ubezpieczeniu,
 • wyrejestrowania pojazdu,
 • trwałej, zupełnej utraty pojazdu mechanicznego (na skutek szkody całkowitej lub kradzieży),
 • upadku zakładu ubezpieczeń (wtedy umowa OC ulega rozwiązaniu po 3 miesiącach od upadku towarzystwa).

Wyrejestrowanie samochodu w celu uzyskania zwrotu opłaty za OC

Pamiętaj, że jeśli nie wyrejestrujesz pojazdu, to będziesz zobowiązany do opłacania składek za OC, nawet jeśli Twój samochód zostanie utracony w wyniku kradzieży czy szkody całkowitej. Poza tym od stycznia 2020 roku obowiązują kary za brak wyrejestrowania pojazdu. Wynoszą od 200 do 1 000 zł.

Samo wyrejestrowanie pojazdu kosztuje 10 zł, chyba że postanowisz skorzystać z prawa do ustanowienia pełnomocnictwa dla współwłaściciela samochodu, który dopełni formalności w Twoim imieniu. Opłata za skorzystanie z niespokrewnionego pełnomocnika wynosi 17 zł.

W celu wyrejestrowania pojazdu po jego utracie musisz udać się do miejscowego wydziału komunikacji z następującymi dokumentami:

 • dowodem rejestracyjnym,
 • kartą pojazdu,
 • dokumentem potwierdzającym złomowanie samochodu lub oświadczeniem policyjnym o kradzieży,
 • oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Z chwilą wyrejestrowania pojazdu ubezpieczenie wygasa. Należy wtedy zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ochrony.

Jak można złożyć wypowiedzenie OC?

 • osobiście w filii towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • drogą e-mailową,
 • listem nadanym w placówce pocztowej,
 • za pośrednictwem usług firmy kurierskiej.

W przypadku wysłania wypowiedzenia umowy OC pocztą o dacie wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego. Nie trzeba przesyłać wypowiedzenia OC przesyłką rejestrowaną, chociaż warto skorzystać z takiej opcji. Dzięki temu będzie można śledzić przesyłkę w systemie internetowym i otrzyma się potwierdzenie jej nadania.

Gdy to kurier dostarcza wypowiedzenie OC, liczy się ono od dnia dostarczenia przesyłki do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak napisać wypowiedzenie OC?

Wypowiedzenie umowy OC możesz napisać samodzielnie albo skorzystać z jednego z wielu wzorów wypowiedzenia dostępnych w internecie. Można tam znaleźć zarówno uniwersalne wzory, jak i formularze stosowane przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. Jest kilka elementów wspólnych, które musi zawierać każde wypowiedzenie umowy OC.

Co musi zawierać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Bez względu na to, w jakiej firmie jest ubezpieczone Twoje auto, wypowiedzenie umowy OC powinno zawierać takie informacje, jak:

 • nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
 • imiona i nazwiska właścicieli pojazdu,
 • dane kontaktowe właścicieli samochodu,
 • numer rejestracyjny auta,
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • podstawę prawną, czyli powołanie się na odpowiedni artykuł ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Numer swojej polisy ubezpieczeniowej można znaleźć w umowie ubezpieczenia pojazdu. Można też skontaktować się z pracownikiem towarzystwa ubezpieczeniowego, aby zapytac go o numer polisy.

Z kolei wspomniana podstawa prawna to odwołanie się do artykułów: 28 lub 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ten pierwszy artykuł dotyczy Twojej sprawy, jeśli nie chcesz, aby polisa została przedłużona albo planujesz zrezygnować z podwójnego OC. Możesz powołać się na drugi artykuł, gdy nabyłeś samochód razem z ubezpieczeniem.

W przypadku, gdy chcesz odstąpić od umowy zawartej na odległość, podstawą prawną wypowiedzenia OC będzie 2. ustęp artykułu 40 ustawy o prawach konsumenta.

Wypowiedzenie OC – wzór

Nie musisz samodzielnie pisać wypowiedzenia. W internecie można znaleźć gotowe wzory wypowiedzenia umowy OC. Takie wzorcowe wypowiedzenia OC powinny być zaakceptowane przez większość ubezpieczycieli. Zwróć uwagę na to, że niektóre firmy ubezpieczeniowe zapewniają własne wzory wypowiedzenia OC, w których wymaga się podania większej ilości informacji. Na przykład firma Warta oprócz zwyczajowo wymaganych danych prosi o podanie PESEL-u właściciela auta oraz marki i modelu samochodu. Zanim wyślesz wypełniony wzór wypowiedzenia OC, upewnij się, że zawiera on wszystkie potrzebne elementy.

Wypowiedzenie polisy OC i co dalej?

W niektórych sytuacjach po wypowiedzeniu ubezpieczenia OC nie będziesz już potrzebował nowej polisy. Jednak jeśli wiesz, że przyda Ci się kolejne ubezpieczenie, nie decyduj się pochopnie na pierwszą ofertę, jaką znajdziesz. Pamiętaj, że prawo gwarantuje taki sam zakres ochrony OC w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, więc jedyną zmienną cechą polis OC jest ich cena.

W wyborze najtańszego OC pomoże Ci porównywarka internetowa. Dokona kalkulacji składki w kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych i poda propozycje najkorzystniejszych polis. Korzystanie z niej jest bezpłatne, a pozwala oszczędzić i pieniądze, i czas.

Info o autorze

Joanna Kowal
Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *